RODO


Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


W firmie A. Marciniak Service przetwarzamy Państwa dane zgodnie z ustawą o RODO. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje o zasadach i zakresie przetwarzania danych osobowych.

Współadministratorzy danych osobowych

Następujące organizacje wspólnie są administratorami Państwa danych osobowych:

 • A. Marciniak OT Sp. z o.o. z siedzibą 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 64 – Współadministrator Pierwszy
 • A. Marciniak Service Sp. z o.o. z siedzibą 05-500 Nowa Iwiczna ul. Krasickiego 64 – Współadministrator Drugi

Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

 • Współadministrator Pierwszy odpowiedzialny jest za wypełnienie obowiązków informacyjnych, zbieranie, przechowywanie, poprawianie i kasowanie danych. Współadministrator Pierwszy odpowiedzialny jest również za umożliwienie Państwu wykonania swoich praw. Z kolei Współadministrator Drugi odpowiedzialny jest za zbieranie danych i poprawianie danych, w szczególności wykorzystywanych w zakresie serwisu.
 • Niezależnie od tych ustaleń możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów. W takim przypadku Państwa żądania zostaną przekazane do Współadministratora Pierwszego, który je zrealizuje.
 • Szczegółowe treści uzgodnień między Współadministratorami dostępne są w siedzibie Współadministratora Pierwszego.

Punkt kontaktowy

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie skontaktować się Państwo pod adresem e-mail: daneosobowe@marciniak.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Zakres przetwarzanych danych

W celu zawierania umów, utrzymywania kontaktów handlowych i serwisowych oraz prowadzenia rozliczeń przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i Nazwisko
 • Stanowisko w Firmie
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres do korespondencji lub adres prowadzenia działalności
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 • W celu przygotowania do zawarcia umowy sprzedaży lub serwisu na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i spełnienia obowiązków podatkowych (m.in. wystawienia faktur) (podstawa Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 • W siedzibie firmy i na terenie wokół firmy prowadzony jest nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Celem prowadzenia nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrona mienia co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

Ustawa z dn. 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych dostępna jest tutaj.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom z którymi współpracujemy przy wykonaniu umowy.

W szczególności dane mogą być udostępnione:

 • firmom kurierskim i pocztowym w celu wykonania dostawy;
 • firmie prowadzącej księgi rachunkowe w celu spełnienia obowiązków podatkowych;
 • firmom informatycznym prowadzącym utrzymanie naszych systemów informatycznych w celu związanym z utrzymaniem tych systemów;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych różni się w zależności od ich rodzaju:

 • Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliśmy się w sprawie jej zawarcia.
 • Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Dane dotyczące zamówień przetwarzamy do zakończenia przewidywanego wsparcia dla systemu, którego dotyczą lub do którego mogą zostać wykorzystane zamówione elementy.
 • Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 • Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Dane z systemu monitoringu wizyjnego przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty rejestracji.

Państwa prawa dotyczące danych

Jako administrator danych, zapewniamy Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) Państwa danych; 
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych; 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 • przenoszenia danych do innego administratora danych.

W każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem daneosobowe@marciniak.pl lub pisemnie na adres: A. MARCINIAK OT Sp. z o.o. 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 64.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku niepodania danych skutkować może to brakiem możliwości przedstawienia oferty, zawarcia lub realizacji umowy.

Również ze względów rachunkowych i podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury.

Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie może skutkować trudnościami w realizacji zamówienia lub usługi (ze względu na brak możliwości dogodnego kontaktu).

Informacje o źródle danych

Przetwarzamy Państwa dane, które zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwa poprzez formularz kontaktowy, przez e-mail lub w kontakcie telefonicznym albo bezpośrednim.

Dodatkowo przetwarzamy dane przekazane przez Państwa pracodawcę, jeśli zostali wskazani Państwo jako osoba kontaktowa w sprawie przygotowania oferty lub realizacji umowy.

W celu realizacji umowy lub wystawienia dokumentów księgowych wykorzystujemy dane pozyskane z ogólnie dostępnych rejestrów – w szczególności z CEIDG oraz KRS.

Polityka plików cookies

Polityka plików cookies dostępna jest tutaj.